Công dụng Smart cleanup tools 5.0

 • Xóa các phiên WooCommerce trong bảng tùy chọn (v4.5)
 • Xóa các bản ghi điều khoản mồ côi (v3.2)
 • Xóa các bản ghi postmeta được lưu trong bộ nhớ cache của oEmbed (v3.1)
 • Xóa bản ghi các mối quan hệ mồ côi (v3.0)
 • Xóa các bản ghi tạm thời đã hết hạn (cũng ở chế độ nhiều trang) (v2.5)
 • Xóa bản ghi bài đăng nháp tự động
 • Xóa các bản ghi bài đăng đã chuyển vào thùng rác
 • Xóa các bản ghi bài đăng bị spam
 • Xóa các bản ghi sửa đổi bài đăng đã xuất bản
 • Xóa các bản ghi sửa đổi bài đăng mồ côi
 • Xóa các bản ghi nhận xét đã chuyển vào thùng rác
 • Xóa các bản ghi nhận xét bị spam
 • Xóa bản ghi postmeta mồ côi
 • Xóa các bản ghi meta nhận xét bị bỏ sót
 • Xóa các bản ghi nhận xét bị bỏ sót
 • Xóa bộ nhớ cache của nguồn cấp RSS
 • Xóa các bản ghi meta người dùng trống
 • Loại bỏ các bản ghi tạm thời (cũng ở chế độ nhiều trang)
 • Xóa chi phí cơ sở dữ liệu (cũng ở chế độ nhiều trang)

Danh sách các công cụ loại bỏ

 • Xóa các bản ghi nhận xét chưa được phê duyệt (4.7)
 • Xóa các bản ghi postmeta không có giá trị (v4.4)
 • Xóa các bản ghi meta nhận xét không có giá trị (v4.4)
 • Xóa bản ghi bài đăng nháp (v4.3)
 • Xóa tệp đính kèm có tệp bị thiếu (v4.0)
 • Xóa các tệp đính kèm có các bài đăng bị thiếu dành cho cha mẹ (v4.0)
 • Xóa các tệp đính kèm không được đính kèm (v4.0)
 • Xóa các loại bài đăng bị thiếu (v4.0)
 • Xóa các thuật ngữ phân loại còn thiếu (v4.0)
 • Xóa các cụm từ phân loại chưa được chỉ định còn thiếu (v4.0)
 • Xóa bỏ tất cả các thuật ngữ phân loại còn thiếu (v4.0)
 • Xóa nhật ký nhận xét Akismet (v2.5)
 • Xóa dữ liệu tác nhân người dùng cho tất cả các nhận xét
 • Xóa nhận xét pingback

 

  Hỗ trợ giải đáp
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.